Hakemli Makale

Hukuk Eğitimine Feminist Bir Bakış ve Yöntem Arayışları

Dilşad Çiğdem Sever Özet: Hukuk eğitimindeki ana akım anlayış, nesnellik iddiasına karşın kendi ideolojisini taşımakta ve aktarmaktadır. Özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı olmayan, eleştirel düşünceyi teşvik etmeyen hukuk eğitimi, hukuk uygulamasında da etkisini göstermektedir. Feminizmin geliştirdiği eleştiri hem içerik, hem yöntem olarak alternatif bir eğitim ihtiyacını vurgular. Bu bağlamda, eleştirel pedagojinin çizdiği yoldan ilerleyen feminist pedagoji hukuk eğitiminde yeni bir yöntem arayışında yol göstericidir. Çalışmada Türkiye’de hukuk eğitiminde kadınların daha fazla temsil edilmesi gereği, norm odaklı yığmacı eğitim modeli yerine diyaloga dayalı ve alternatif modeller geliştirilmesi, müfredatların doğrudan veya örtük olarak cinsiyetçi ya da cinsiyete duyarsız yapısı, eğitim ve hukuk kültüründe dönüşüm olanakları ele alınmıştır.Anahtar Kelimeler: Hukuk eğitimi, feminist hukuk teorisi, eğitim yöntemleri, eleştirel pedagoji, feminist pedagoji. FEMINIST APPROACH TO LEGAL EDUCATION AND SEARCHING FOR NEW METHODSAbstract: The mainstream approach to legal education claiming neutrality of education, carries and conveys its own ideology. Legal education, which originates from hierarchical relations and smothers critical thinking, also influences implementation of law. Feminist critics emphasizes a need of searching for a new educational method based on critical and feminist pedagogy. In this Article, the necessity of much more representation of women in law schools, efforts on developing dialog-based alternative models rather than norm-based filling (banking) educational method, openly or implicitly patriarchal or gender-blind structure of legal curriculum and possibility of transformation of educational and legal culture has been discussed.Keywords: Legal education, feminist legal theory, educational methods, critical pedagogy, feminist pedagogy. Tam metin için tıklayınız. (PDF)