Editörden

Editör'den... (2020, Cilt: 7 Sayı: 1-2)

Kasım Akbaş   Murathan Mungan “yaz geçer” derken neyi kastediyordu? Yaz mevsiminin gelip geçmesini mi, yazı yazınca dertlerin geçmesini mi? Kitapta birer sayfa ara ile yer verdiği tek tek iki dize, bize her ikisini de söylüyor: “yaz geçer yine gelir” ve “yaz geçer iyi gelir sözcükler”. Dertlerimize yazıyla derman aradığımız bir yaz mevsiminin sonunda Hukuk Kuramı dergisinin yedinci yılının ilk iki sayısını birlikte yayınlıyoruz.   Tam metin için tımlayınız. (PDF) İçindekiler ve künye için tıklayınız. (PDF)
Hakemli Makale

Yapıbozumcu Kimlik Okuması: Spivak ve Madun Kadının Kolektif Özne Statüsü

Rabia Sağlam   Özet: Bu makalede, madun kadının kolektif özne statüsünü ve postyapısalcı-postkolonyalist kimlik anlayışını Spivak’ın yapıbozumcu argümanlarına referansla tartışacağım. Kolektif madun kadın kimliği, ataerkil ideolojiye dayanan toplumsal norm hiyerarşisinde eşitsiz ve dezavantajlı bir konumda tutulan öteki-kadın öznenin ekonomik mahrumiyetini ifade eder. Çoğu postyapısalcı feminist ya da postkolonyal düşünür kimliği sadece yüzer-gezer yahut sembolik/kültürel aidiyetler şeklinde tasarlar. Buna karşın makalede, bu entelektüel mülahazaların madun öznenin -toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ekonomik sömürü deneyimine dayananan- gerçek varoluş koşullarının üzerini örttüğünü iddia ediyorum. Toplumsal eşitsizliği …
Hakemli Makale

Kant’ın Politik Felsefesinde Özgür Devlet Tasarımı

Buğrahan Fertellioğlu   Özet: Kant’ın kozmopolit hukuk anlayışında devletlerin özgür birer varlık olarak tasarlanması oldukça önemli bir role sahiptir. Bu tasarım sayesinde devletlerarası ilişkiler doğa durumundaki çıplak insan ilişkilerine benzetilir ve bu ilişkinin kurumsal sonucu olarak Foedus Amphictyonum tesis edilir. Ulusal anlamda yurttaşlar anayasasına ve akabinde egemen devlete neden olan varsayımsal gelişim süreci, daha geniş ölçekte Foedus Amphictyonum’u oluşturur. Bu çalışmada devletleri özgür birer varlık olarak kavrayan akıl yürütmenin Kant felsefesinde ne şekilde belirdiği gözlemlenmiştir. Foedus Amphictyonum’un egemenliği konusundaki teorik açmazın kaynaklarından …
Makale

Dikizleme Kültü ve Unutuş Üzerine

Rukiye Akkaya Kia   “Beni yitik anlamları bulma sözlüğüne gömen” cızırtılı hafıza gömütünde, “yeni anlamlar sözlüğünü” yazanlarla, yeni lisanda uydurulmuş kelimelerin içine bakanlarla karşılaştım. Kelimelerin anlamlarının nasıl ve neden değiştirildiğini arıyorlardı. Kelimeleri doğru kullanmanın imgesi, her defasında “yeni sözlüğe” bakmak olduğundan; her bir kelimenin hakikat içeriklerinin yok edilmesi için istihdam ve disiplin başlı başına bir işti orada. “Yeni Lisanda Düşün Merkezi” düzmece anlamlarla değiştirdiği her bir kelimeyi, düşünceleri boğmak için, hakikati unutuşa gömmek/gömdürmek için kullanıyor, sonra fırlatılıp atılıyordu ateşe.   Tam metin için tıklayınız. …
Makale Çevirisi

Antik Yunan’da Cezalandırmanın İşlevi: Tutkuların Kontrolü mü, Hukukun Üstünlüğü mü?

Eva Cantarella   Türkçesi: O. Vahdet İşsevenler   Makalenin ilk yayımı: Eva Cantarella, Controlling passions or establishing the rule of the law?: The functions of punishment in ancient Greece, Punishment & Society, C. 6, S. 4, 1 Ekim 2004, ss. 429-436. Çeviri yazarın izni ile yayımlanmaktadır.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale Çevirisi

Marksist Hukuk Kuramı: Proletarya Diktatörlüğü

Dimitrios Kivotidis   Türkçesi: Furkan Yılmaz   Orijinal metin, “Marxist Legal Theory: Dictatorship of the Proletariat” başlığıyla 11 Aralık 2019 tarihinde, eş zamanlı olarak,  Legal Form: A Form for Marxist Analysis of Law ve Critical Legal Thinking sitelerinde yayımlanmıştır.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale

COVID 19 Döneminin Getirdiği Kısıtlamalara Uyma/Uymama Davranışlarını Belirleyen Etmenler Üzerine

Seda Kalem   COVID-19 salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde bir pandemi (küresel salgın) olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamayla birlikte, salgın salt bir kamu sağlığı problemi olarak değil, ancak “tüm bireylerin ve tüm sektörlerin” birlikte yürütecekleri bir mücadele ile üstesinden gelinebilecek küresel bir kriz olarak görülmeye başlanmıştır.   Bu krizin yönetilmesi de hem ulus ötesi hem de ulusal boyutta şekillenmiştir. DSÖ’nün salgına yönelik açıklamaları, uyarıları, öngörüleri, çizdiği yol haritası kuşkusuz mücadelenin ulus ötesi boyutunun en önemli ayağını oluşturmuştur. Bunun yanı sıra, özellikle …