Hakemli Makale

Hangisi Daha Trajik: Edebi Gerçeklik mi Gündelik Gerçeklik mi?

Sercan Gürler   Özet: Bu makalede trajedi kavramı merkezinde edebi gerçeklik ile gündelik gerçeklik arasındaki ilişkinin doğası soruşturulmaktadır. Fakat burada trajedi, belirli tarihsel koşulların ürünü bir edebi türden ziyade insanın varoluşsal durumunu ifade eden bir kavram olarak kullanılmıştır. Makalenin eksenini oluşturan temel soru edebi gerçekliğin mi yoksa gündelik gerçekliğin mi daha trajik olduğudur. Bu bağlamda "gündelik gerçeklik" ifadesi de hukuki gerçeklik olarak anlaşılmalıdır. Edebi gerçeklikle kıyaslandığında hukuki gerçeklik, insanın trajik varoluşuna çok daha az duyarlıdır. Dolayısıyla hem trajedinin genel anlamını hem de hukuktaki görünümünü anlayabilmek için hukuk kuramı ve felsefesinden çok edebi eserlere bakılmalıdır.   Anahtar Kelimeler: gerçeklik; edebiyat; edebi gerçeklik; hukuki gerçeklik; trajedi; trajik gerçeklik   Which One is More Tragic: Everyday Reality or Literary Reality   Abstract: In this article the nature of relation between everyday reality and artistic reality is investigated. The focal point is the concept of tragedy. But tragedy here has been taken as not a literary form historically determined but a concept  designating existential situation of mankind in this world. The central question around which the article is built is that which one is more tragic: literary reality or everyday reality? The phrase "everyday reality" is to be understood in this context "the legal reality". Having compared with literary reality, legal reality is much less sensitive to the tragic being of man. So, in order to understand both existential meaning of tragic in general and legal aspect of it in particular, literary works should rather be read than legal theory and philosophy.   Key words: reality; literature; literary reality; legal reality; tragedy; tragic reality   Tam metin için tıklayınız. (PDF)