Hakemli Makale

Yapıbozumcu Kimlik Okuması: Spivak ve Madun Kadının Kolektif Özne Statüsü

Rabia Sağlam Özet: Bu makalede, madun kadının kolektif özne statüsünü ve postyapısalcı-postkolonyalist kimlik anlayışını Spivak’ın yapıbozumcu argümanlarına referansla tartışacağım. Kolektif madun kadın kimliği, ataerkil ideolojiye dayanan toplumsal norm hiyerarşisinde eşitsiz ve dezavantajlı bir konumda tutulan öteki-kadın öznenin ekonomik mahrumiyetini ifade eder. Çoğu postyapısalcı feminist ya da postkolonyal düşünür kimliği sadece yüzer-gezer yahut sembolik/kültürel aidiyetler şeklinde tasarlar. Buna karşın makalede, bu entelektüel mülahazaların madun öznenin -toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ekonomik sömürü deneyimine dayananan- gerçek varoluş koşullarının üzerini örttüğünü iddia ediyorum. Toplumsal eşitsizliği ve ekonomik sömürüyü göz ardı eden, cinsiyet farkını cinsiyetlendirilmiş kadın öznenin mülksüzlüğünü dikkate almaksızın soyut bir kimlik olarak tasarlayan bu tür entelektüel mülahazaların, kendi kurmaca hakikat anlatılarını açıklamak için ‘yeryüzü-dışı bir zamansallık’ varsaymaları gerekir. Kurmaca hakikat anlatılarını ve kolektif madun kadın kimliğinin bileşenlerini Jean-Paul Sartre’ın No Exist oyununu, Spivak’ın İngilizceye çevirdiği Mahasweta Devi’nin The Breast-Giver öyküsüyle karşılaştırarak göstermeye çalışacağım. Devi’nin aksine, üç özne arasındaki gerilimli ilişkiyi gerçek sosyo-ekonomik koşullardan yalıtılmış bir şekilde tasvir eden Sartre’ın oyunu, ‘yeryüzü-dışı bir zamansallık’ varsayımının kusursuz örneğini oluşturur. Buna karşın Devi’nin öyküsü, madun kadın özneyi gerçek varoluş koşullarında kurgular.Anahtar Kelimeler: Madun, kimlik, kadın özne, Spivak, Sartre, yapıbozum 
THE READING OF DECONSTRUCTIVE IDENTITY:SPIVAK AND THE COLLECTIVE-SUBJECT STATUS OF SUBALTERN FEMALEAbstract: In this article, I will discuss the collective-subject status of subaltern female and the post-structuralist and post-colonialist understanding of the identity through a reference to Spivak’s deconstructivist arguments. The collective subaltern female identity states the economic deprivation of the other-female subject, who is kept on an unequal and disadvantaged position in the hierarchy of social norms borne upon the patriarchal ideology. The majority of post-structuralist feminist or post-colonial thinkers conceive of the identity as only free-floating or symbolical/cultural entities. In spite of this, in the article, I put forward the idea that these intellectual considerations cover up the real existential conditions of the subaltern subject –based on the experience of gender inequality and economical exploitation. In order to explain their fictional-truth narratives, these intellectual considerations that ignore the social inequality and economical exploitation, and consider the sexual difference as an abstract identity without taking account of dispossession of the gendered female subject, should presume a ‘temporality outside of the world.’ I will try to demonstrate the way of fictional-truth narratives and components of the collective subaltern female identity by comparing Jean-Paul Sartre’s play, No Exist, with the story of Mahasweta Devi, The Breast-Giver, translated into English by Spivak. In contrast to Devi, Sartre’s play, which depicts the tense relation between three subjects in the way that isolated from the real socio-economic conditions, exemplifies impeccably the presumption of the ‘temporality outside of the world.’ Devi’s story, on the other hand, fictionalizes the subaltern female subject within the real existential conditions.Keywords: Subaltern, identity, female subject, Spivak, Sartre, deconstruction
 Tam metin için tıklayınız. (PDF)