Hakemli Makale

Hudoyberganova-Özbekistan ve Leyla Şahin-Türkiye Kararlarına İlişkin Bir Değerlendirme,

Esra Demir-Gürsel Özet: Bu yazı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin Hudoyberganova - Özbekistan ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Leyla Şahin - Türkiye kararlarına ilişkin bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Yazıda iki farklı ülkedeki yüksek eğitim kurumlarında örtünme yasaklarını konu alan bu iki karar ekseninde, din özgürlüğü ve dinini dışa vurma özgürlüğü arasında yapılan ayrım tartışılmıştır. Hudoyberganova - Özbekistan kararında Komite'nin bu iki özgürlük arasındaki ayrım konusunda daha esnek bir yaklaşım benimsenirken, Leyla Şahin - Türkiye kararında bu ayrımın çok daha katı bir …
Makale

Nasrettin Hoca’yla Hohfeld Atomizmine Giriş

Burçin Aydoğdu   Özet: Bu yazı hukuk teorisinin en önemli parametresi olan, hatta bir açıdan hukukun bir başka adı olan hak kavramını incelemektedir. Hukuku tanımlamaya çalışan çoğu kişinin yoluna çıkan bu kavram semiyotik açıdan ne kadar netleşirse hukuk bilimini pozitif bilim kategorisine yaklaştırmak o derece mümkün olacaktır. Fiiliyattta hak kavramının göründüğü ya da arzulandığı gibi objektif olmadığını, varsayımlara dayalı olduğunu vurgulayan “Sen de haklısın” fıkrası bu problemi sadelikle ortaya koymaktadır. Bu problemi çözmek ve hak kavramını çözümlemek konusunda günümüzdeki en iddialı teori …
Makale

Ahlak Felsefesi Açısından Aral’ın Okuduklarını Okumak: Max Scheler

Yasemin Işıktaç   4 Aralık 2015 tarihinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirilen “Aral Okumaları” toplantısı için öngörmüş bulunduğum bu başlık, çağrı yazısında yer alan, “Aral’ın herhangi bir metninin incelenmesi ya da genel olarak yazılarında yer verdiği bir temanın izinin sürülebileceği” hususundaki alan sınırlaması çerçevesinde belirlenmiştir. Aral’a ilişkin bir metin okuma olarak ele alınabilecek olan bir makale ile aslında onun bütünlük oluşturan dünya görüşü ve etik profili ile ilgili de bir perspektif ortaya konulmaya çalışılacaktır.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale

Vecdi Aral’ın Yayınlanmış Eserleri Hakkında ve Vecdi Aral Bibliyografyası

İrem Burcu Özkan   Hocamıza sağlığında takdim etme şansına eriştiğimiz Vecdi Aral Armağanı’nın hazırlık aşamasında hocanın eser dökümü hazırlanması vazifesi şahsıma verilmişti. Tıpkı armağanda olduğu gibi Aral Okuması toplantısında da hocanın bibliyografyasına yer verme gereği olağan olarak gündeme gelmiş olup bu çalışmayı yapma fırsatına yine ben sahip olmuş bulunmaktayım. Bunun için öncelikle toplantıyı düzenleyen değerli hocalarıma ve bu çalışma için yönlendirmede bulunmuş olan Yasemin Işıktaç hocama teşekkürlerimi sunmak isterim.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Rapor

Adliye Gözlem Raporları

Murat Arabacı, Adliye ve Duruşma İnceleme Raporlarının Önemi Üzerine ve Örnek Duruşma İzleme Rapor Formatı Ayşegül Çetinkaya, Adliye Gözlemleri Raporu-1 Özlem Gökbulut, Adliye Gözlemleri Raporu-2   Dosyanın tam metni için tıklayınız. (PDF)  
Makale Çevirisi

Hukuk Felsefesi Nedir?

Matthew Kramer Türkçesi: Oğuzhan Bekir Keskin Özet: Bu makale hukuk felsefecileri tarafından tartışılan kimi temel meselelerin taslağını çizmektedir. Makale hukuk felsefesiyle felsefenin diğer alanları arasındaki bağlantıyı araştırırken hukuk felsefecilerini meşgul eden birçok endişenin ayırt edilebilirliğini de belirtmeyi amaçlamaktadır. Soyut noktalarını hukuk ile ahlakın ayrılabilirliği, hukukun üstünlüğünün doğası, hakların doğası, ceza uygulama gerekçeleri ve hukukun verdiği temel yetkilerin tanımlanmasına odaklanan örneklerle aydınlatmaktadır. Anahtar kelimeler: hukuki pozitivizm, hukuk felsefesi, hukuki haklar, cezalandırma, hukukun üstünlüğü, ahlak.   Çeviriye esas alınan orijinal metin: Matthew H. Kramer (2012). "What is …
Editörden

Editör'den... (2015 Sayı 6)

Ertuğrul Uzun   Hukuk Kuramı’nın ikinci yılının son sayısıyla karşınızdayız. Yıllarca, Türkiye şartlarında hukuk alanında kuramsal çalışmalara özgülenmiş bir derginin düzenli bir şekilde çıkıp çıkamayacağını tartıştık. İki yılda on iki sayıyı tamamladığımıza göre, kuşkularımızın yersiz olduğunu söyleyebiliriz. Eğer çiçeği burnunda Akademik Teşvik Yönetmeliği’nin işaret ettiği alanlara ve yayınlara yoğunlaşma kaygısı güdülmezse, Hukuk Kuramı uzun soluklu bir platform olmaya aday görünüyor. Bu on iki sayıya yazarlık, çevirmenlik ve hakemlik yoluyla katkıda bulunan ve her mecrada bizleri cesaretlendiren dostlarımıza teşekkür ediyoruz.   Tam metin için tıklayınız. …
Makale

Aristoteles’te Phronesis Kavramı ve Modern Hukukta Muhakeme

Sezgin Seymen Çebi   Özet: Bu makalede Aristoleles’in politik ve moral düşüncesinin temel kavramlarından birisi olan ve dilimize ‘pratik bilgelik’ olarak çevirebileceğimiz phronesis kavramının Aristoteles düşüncesinde yargılama için de öngörülen hukuki bir kavram olduğunu, bu nedenle somut olay adaletini gerçekleştirmek için phronesis’i günümüz hukuk muhakemesinde merkezi bir kavram olarak ele almamız gerektiğini iddia edeceğiz. Bu bağlamda kuraldan somut olaya giden ve yargılamayı tümdengelim yoluyla ele alan metodolojiyi bir tarafa bırakıp, olay merkezli ve somut olay adaletini gerçekleştirmeyi amaç edinen metot dışı bir …
Makale

“Bir Hukuk Mantığı Var mıdır?”ın Yeniden Basımı Üzerine Özeleştirel Bir Not

Ahmet Halûk Atalay   "Bir Hukuk Mantığı Var Mıdır"ın yazarı, bugün hukuk dünyasına aynı panformalist gözlüklerle bakmıyor. Ne var ki, yazının yazılma amaçları - çoğu operasyoneldiler - kısmen hala günceldir... Bu amaçlardan ilki "hukuk mantığı" teriminin, kendini hukukçu zanneden "mevzuat operatör"ünün bildiğini sezdiği ama kendisinden açıklaması istense doyurucu tarzda açıklama getiremeyişine dayalı olarak zatına ve "türdeşlerine" özgü "sıradışı bir yeti" sandığı şeyin hiç de öyle olmadığı ama pekala çözümsel kılınabileceği; yani her bilince açık olacak biçimde, kimi temel ve zorunlu önermelere indirgenebileceği idi: …