Hakemli Makale

Lars von Trier’in Dogville ve Manderlay Filmleri ile Hukuku Düşünmek

Sevtap Metin   Özet: Lars Von Trier’in, “Amerika: Fırsatlar Ülkesi” üçlemesinin ilki olan Dogville, küçük bir grup içinde yakın/kapalı insan ilişkilerine ve kontrol ile sömürünün nasıl ortaya çıktığına odaklanmışken; ikinci filmi Mandarley, devlet iktidarının özündeki kurumlar ve araç-lar hakkındadır. Dogville, seyirciyi sosyal gerçekliğin ve insan ilişkilerinin doğal ve sabit olmayıp, değişebilir olduğunu algılamaya zorlayacak bir dizi sorun ortaya koyar. Bu bağlamda Dogville, bir yabancının gelişiyle stabilitesi, düzeni bozulan kapalı bir toplumun tepkisini sunan felsefi bir fiksiyondur. Her iki filmde Grace’in yabancı olarak konumlandığı toplumda yaşadığı tecrübe ve deneyimler, sosyal düzenin oluşumu hak-kındaki tezler olarak da dile getirilebilir. Sosyal düzenin oluşumu ise iktidar meselesidir. İktidarın politika, ekonomi, cinsiyet ve şiddet olarak görünümleri Manderlay ve Dogville’in sosyal alanında gözlemlenebilir. Üçüncüsü çekilemeyen bu iki filmi hukuk perspektifinden analiz ederek; örf-adet hukuku, yeni hukukun yaratılması, mülkiyet, sevgi ve sözleşme arasındaki yarılma ve de şiddet yoluyla insan bedeninin yönetilmesi, ilahi adalet, adalet-hukuk-şiddet gibi ögeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri de görebiliriz. Anahtar Kelimeler: Hukukun oluşumu, adalet, şiddet, özgürlük-kölelik, sosyal çatışma   Thinking Law with Lars von Triers' Dogville and Manderlay   Abstract: The first movie of Lars von Trier’s “The USA: Land of Opportunities”, Dogville ,focuses on close interpersonal relationships and how control and exploitation tend to emerge in small scale interaction, whereas  in Manderlay the focus is on the explicit set of institutions and apparatuses that define the core of state power. Consequently, Dogville raises issues concerning particular inclusion and exclusion, status ranking and the ethology of human behaviour (e.g. territoriality and the relationship of insiders to foreigners). In both movies, the problems Grace faces as an alien in a society may be expressed as a treatise on the formation of social order, which is an issue of power. The facets of power like politics, economy and gender can be observed in the social arena of Both Manderlay and Dogville. Analyzing these movies from the perspective of law, we can see the problems of the customary law, creation of new law, property relations, gap between love and contract,  ruling human body through violence, divine justice and the connection between justice- law and violence. Keywords: Foundation of Law, justice, violence, freedom-slavery, social conflict   Tam metin için tıklayınız. (PDF)