Hakemli Makale

Hukuk Çalışmaya Devam Etmeli miyiz? Sistemik Bir Analiz

Gökçe ÇatalolukÖzet: Hukuka ilişkin kuramsal çalışmalarda Marksist yaklaşımın belirli yapısal kısıtları olduğu ön kabulünden yola çıkan bu makale; söz konusu kısıtlar içinde dahi, tamamen spekülatif olmayan analitik faydalar elde edilebileceğini saptar. Zira Marksizmin bugünün hukuk teorisine en somut eleştiriyi getirmesi olduğu kadar, kuramın öngördüğü gelecekte Marksist hukukçunun -burjuva hukukuna hâkimiyeti oranında- yeni topluma somut yapısal fayda sağlaması da mümkündür. Makale, bu saptamayı yapabilmek için Marksist hukuk çalışmalarını kuş bakışı gözden geçirirken hukuk kuramının bugününün temel sorunlarına da değinir.Anahtar Kelimeler: Marksizm, sosyalist hukuk, sönümlenme, sosyalizm, hukuk öznesi Shall We ContInue Our Legal StudIes? A SystematIc Approach.Abstract: Departing from the fact that marxism has certain structural limits when it comes to theoretical approaches to law; this article argues that even within those limits, some nonspeculative analytical benefits could be gained. For it is quite possible that marxist lawyer will be useful in the design of a new society as she is as a critique of contemporary law- only if she is competent in the field. The article , while describing the marxist legal theory from a bird’s eye view, comments on the vital problems of contemporary law to defend its argument.Keywords: Marxism, socialist law, withering away, socialism, subject of law Tam metin için tıklayınız. (PDF)