Makale

Hukukun Feneri ve Günümüzde Hukukun Bir Sanat Olarak Öğretimi

Ahmet Halûk Atalay – Gökçe Çataloluk   Özet: XII. yüzyılda Iustinianus’un Digesta’sının Kuzey İtalya kütüphanelerinden birinde ortaya çıkması ile Roma Hukuku’nun “yeniden doğduğu” söylenir.  Hukuk tarihinin dönüm noktalarından biri sayılan bu olay,  hukuk öğretimini açısından da önemli bir gelişmeye yol açmıştır. Digesta’nın kopyalarının çıkarılmasıyla hukuk, evrenselleştirilebilir ve böylelikle öğretilebilir bir hal almıştır.  Bu gelişmenin ateşleyicisi ise 1088 yılında kurulan Bologna Üniversitesi Hocalarından Irnerius’tur. Irnerius, yeniden dirilen bu temel eseri anlatmakla kalmamış; öğretisini dil, mantıksal analiz ve retorik gibi sanatlar üzerinde temellendirmiştir. Bugün …
Makale Çevirisi

Hukuk ve Disiplinlerarasılık: Hukuk Araştırmalarının Kaçınılmaz Normatifliği Üzerine

Jan M. Smits   Makalenin aslı "Law and Interdisciplinarity:  On the Inevitable Normativity of Legal Studies" başlığıyla Critical Analysis of Law 1:1 (2014) ss.  75-86’da yayımlanmıştır. Çeviri, yazarın izniyle yayımlanmaktadır.   Türkçesi: Ertuğrul Uzun   LAW AND INTERDISCIPLINARITY: ON THE INEVITABLE NORMATIVITY OF LEGAL STUDIES The original text of the article was published in the Critical Analysis of Law (1:1 (2014) pp.  75-86) under the title "Law and Interdisciplinarity:  On the Inevitable Normativity of Legal Studies". Translation is published with the permisson of the author. Translated by Ertuğrul …
Dünyadan

Dünyanın Hukuk Kuramı

Koordinatör Furkan Kararmaz   Hazırlayanlar Furkan Kararmaz Dilara Buket Tatar Harun Bodur Fatma Süzgün Şahin   Legal Theory, Oxford Journal of Legal Studies, Ratio Juris ve The Journal of Legal Studies dergilerinin 2014 yılı yayınlarından seçme makalelerin kısa tanıtımı.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)  
Editörden

Editör'den... (2015 Sayı 5)

Gökçe Çataloluk   Homeros, “boş sözler habistir” der. Günlerin tarifsiz acılar taşıdığı zamanlarda elde kalan tek avuntu belki de çalışmaktır. Online yayınlanan, üstelik de kurumsal aidiyeti olmayan bir hukuk dergisinin 11. sayısına ulaşmış olması, içinde bulunduğumuz kültürel iklimde azımsanmayacak bir başarı sayılabilir elbette. Ancak aynı kültürel iklimin temel meselelerinden birinin de sürdürülebilirlik olduğunu akıldan çıkarmamakta fayda var. Bu vesileyle işaret etmek isteriz ki, Hukuk Kuramı’nın varlığı ,“hakemli” makale formatı dışında kalan yazılarınızı, çevirilerinizi, karar ve kitap incelemelerinizi yayınlamakla “asıl anlamını kavrıyor”.    Tam metin için …
Makale

Sait Faik Abasıyanık’ın Bir Kıyının Dört Hikâyesi’nde Hikâye Anlatan ve Hikâyeleri Anlatılan Yoksullar

Rasim Erdem AVŞAR   Özet: “Sait Faik Abasıyanık’ın Bir Kıyının Dört Hikâyesi’nde Hikâye Anlatan ve Hikâyeleri Anlatılan Yoksullar” başlıklı bu makale, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin 1930’lu yıllarındaki yoksulluğa odaklanır. Yoksulluğun bir insan hakları ihlali olarak izinin, hukuk ve edebiyat disiplininden hareketle edebiyatta aranabileceğini öne süren bu çalışmanın ana eksenini hikâye anlatıcılığı özelinde Walter Benjamin’in The Storyteller isimli makalesiyle, Sait Faik Abasıyanık’ın Bir Kıyının Dört Hikâyesi isimli öyküsünün karşılaştırmalı bir perspektiften okunması oluşturur.   Anahtar Kelimeler: yoksulluk, hikâye anlatıcılığı, Sait Faik Abasıyanık, Walter Benjamin, hukuk ve …
Makale

Türkiye Yargısının Ahlâkla İmtihanı: “Doğal Olmayan” İlişki

Kadir Eryılmaz   Anayasa Mahkemesi’nin son dönemde, Türk Ceza Kanunu’nun müstehcenlikle ilgili 226. maddesine ilişkin olarak verdiği karar, medyaya “devletin resmi ilişki biçimi belirlendi” şeklindeki haberlerle yansıdı. Karar, anılan maddede geçen “doğal olmayan ilişki” kavramının anayasaya uygun olduğunu belirterek kaldırılmasının gereksiz olduğundan bahsediyordu. Olay üzerine tartışmalarda genellikle Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının ne anlama geldiğinden bahsediliyor, ancak bunun ilk derece mahkemeleri ve yüksek yargı tarafından uzunca bir süredir uygulanan bir pratik olduğu es geçiliyordu. Diğer yandan konu üzerine yazılıp çizilenlere bakıldığında karara karşı eleştirilere …
Makale Çevirisi

Norm ve Değer

NORM ve DEĞER Hans Kelsen   Norm ve Değer adını taşıyan bu çalışma, ilk olarak California Law Review 54:1624-1629 (1966)’da yayımlanmıştır. Çeviri ve yayım derginin izniyle yapılmıştır. Türkçe çeviri ilk olarak Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi’nin 15. Sayısında yayımlanmıştır. Türkçesi: Kasım Akbaş   NORM and VALUE Hans Kelsen   The article titled Norm and Value was published in California Law Review 54: 1624-1629 (1966) . It was translated into Turkish and published by the permission of the Journal.  Turkish translation of the text first appeared in the 15th issue of …
Makale

Hukukta Diyalektik Hareket

HUKUKTA DİYALEKTİK HAREKET   Dr. Orhan Asal İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Umumi Hukuku Doçenti   Hukukta Diyalektik Hareket, Orhan Arsal’ın 1938 yılında Şişli Halkevinde, üniversite mensuplarının halkı ihtisas konularında bilgilendirmeleri için düzenlenen konferanslar dizisi kapsamında yaptığı bir konuşmadır.  İlk basısı, Cumhuriyet Halk Partisi Yayınları (Konferanslar. Seri:2- Kitap:4) tarafından yapılmıştır. Döneminin ruhunu yansıtan bir hukuk retoriği parçası olması nedeniyle, metin tape edilirken, basıldığı dönemin imlasına ilişkin özgüllükleri olduğu gibi bırakılmış, yalın bir tashih ile yetinilmiştir.   Tam metin için tıkyalınız. (pdf)
Mevzuat Çevirisi

Biyoetiğe İlişkin 2004-800 Sayılı ve 06.08.2004 Tarihli Fransız Kanunu

BİYOETİĞE İLİŞKİN 2004-800 sayılı VE 06.08.2004 TARİHLİ KANUN   Çeviriye esas alınan Kanun, Fransa Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde 07.08.2004 tarihinde 182 no, 14040. sayfa ve 1 Belge sayısı ile yayımlanmış olan ‘’LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique’’ Kanunu’nun Dördüncü Kısmı’na kadar olan bölümünü içermektedir. Türkçesi: Azer Sumbas   THE LAW ON BIOETHICS NUMBERED 2004-800 and DATED 06.08.2004   The translated text is based on ‘’LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique’’ published in the Official Journal of the French Republic …
Editörden

Editör'den... (2015 Sayı 4)

Melike Belkıs Aydın   İlk defa bir süper kahraman gereksindiğimizi ne zaman düşündük? Bir fatura sırasında araya kaynak yapıldığında mı, sırf patronun yakını olduğu için iş arkadaşımız kayırıldığında mı, hocalar bütün sınıfın önünde nedense bizi rezil etmekte ısrarcı olduğunda mı? Fatura sırası ve zam bizim hakkımızken, sadece biz değil sınıftaki kimse o soruları bilmezken başımıza gelenler hiç de adil değil.    Tam metin için tıklayınız. (PDF) Künye ve içindekiler için tıklayınız. (PDF)